godło
Prawo

Podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓw, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1) z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2021, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.3)Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM
SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma
szacunkowa
dochodu rocznego (zł)
Norma
szacunkowa
dochodu rocznego (gr)
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych
powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne
b) pozostałe1 m2
1 m213
415
89
2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych
powyżej 25 m2
1 m2300
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych
powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne
b) pozostałe1 m2
1 m29
680
01
4Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2
powierzchni uprawowej
1 m2564
5Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:
a) kurczęta
b) gęsi
c) kaczki
d) indyki


1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1

18
47
39
95
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

3

3

2

3

16

2
74

11

06

85

37

74
7Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta
b) gęsi
c) kaczki
d) indyki

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

01
10
02
10
8Zwierzęta futerkowe:

a) lisy i jenoty

b) norki

c) tchórze

d) szynszyle


e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada
podstawowego

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada
podstawowego


od 1 samicy stada podstawowego
powyżej 2 szt. samic
stada podstawowego
powyżej 2 szt. samic
stada podstawowego

powyżej 2 szt. samic
stada podstawowego

od 1 samicy stada
podstawowego

od 1 samicy stada
podstawowego
51

22

17


2666

83

79

63

94


2121
9Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe
b) myszy białe

1 sztuka
1 sztuka

16
02
10Jedwabniki – produkcja kokonów1 dm338
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina376
12Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek1 m222555
13Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy
roślin żywicielskich
1 m218793
14Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża
hodowlanego
1 m29397
15Hodowla i chów innych zwierząt poza
gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk
b) cielęta powyżej 10 sztuk
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem
opasów)
d) tuczniki powyżej 50 sztuk
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk
h) konie rzeźne
i) konie hodowlane


j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3
objętości akwarium, obliczonej według
wewnętrznych długości krawędzi
k) hodowla psów rasowych


l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

od 1 matki

1 sztuka

1 sztuka
1 sztuka stada
podstawowego
1 dm3
1 sztuka stada
podstawowego

1 sztuka stada
podstawowego
375
78
41
47
18
7
11
563
451
1
50
18
85
97
31
00
80
53
28
80
07
69
76
80