kwota wolna od podatku
Prawo

Kwota wolna od podatku w 2013 roku

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podstawa obliczenia podatku w złotych

do 85.528 – Podatek wynosi 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

ponad 85.528 – Podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota wolna od podatku w 2013 r. wynosi 3 091 zł

Ulga prorodzinna, za dziecko za cały rok podatkowy – 1.112,04 zł

Koszty uzyskania przychodów

Jeden zakład pracy Kwota miesięczna (zł) 111,25 Kwota roczna (zł) 1.335

Kilka zakładów pracy w każdym zakładzie pracy 111.25 ; łącznie nie więcej niż 2.002,05

Jeden zakład pracy, położony w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, nieotrzymujący
dodatku za rozłąkę

Kwota miesięczna (zł) 139,06 Kwota roczna (zł) 1.668,72

Kilka zakładów pracy położonych w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania,
nieotrzymujący dodatku za rozłąkę

w każdym zakładzie pracy – Kwota miesięczna (zł) 139,06; łącznie nie więcej niż Kwota roczna (zł) 2.502,56

Kwota zmniejszająca podatek Kwota miesięczna (zł) 46,33; Kwota roczna (zł) 556,02

Małym podatnikiem może być podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2012 roku 4.922.000 zł
(1.200.000 Euro x 4,1020 zł).
Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3—8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku
podatkowym, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (205.000 zł) łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne, spółki jawne lub partnerskie mają obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych z dniem 1.01.2013 r., jeżeli ich przychody za 2012 r. wyniosą co najmniej 4.936.560 zł (równowartość 1.200.000 Euro, kurs z dnia 28.09.2012 – 4,1138 zł)

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, którzy:
1) w 2012 r. uzyskali przychody:
̶ z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 615.300 zł (równowartość 150.000 Euro,kurs z 01.10.2012 r. –
4,1020 zł), lub̶ z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 615.300 zł,
̶ jeżeli w 2012 r. podatnik prowadził działalność zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki – to może w 2013 r. opłacać ryczałt ewidencjonowany od
każdego rodzaju swej działalności – jeżeli przychody z działalności samodzielnej, jak i przychody spółki nie przekroczyły 615.300 zł.
2) rozpoczyna wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość
przychodów.
Podatnicy mogą wybrać kwartalną formę wpłacania zaliczek, jeżeli przychody osiągnięte z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w
2012 r. – nie przekroczyły kwoty 102.550 zł (równowartość 25.000 Euro).

f: jarmoluk / pixabay