zmiana stawki podatku od towarów i usług
Biznes i gospodarka

Wykaz towarów i usług ze zmianą stawki podatku od towarów i usług z 3% do 7%

Wykaz towarów i usług, dla których od 1 maja 2008 r. następuje zmiana stawki podatku od towarów i usług z 3% do 7%

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
101.25.24Kokony jedwabników, nadające się do motania
214.12.20-10.23Kreda mielona, nawozowa
3ex 14.30.13-90.10Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) –
wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus
415.11.21Wełna szarpana
515.12.2Pióra, puch, skóra, i inne niejadalne części ptaków
624.15.10-75.30Amoniak ciekły nawozowy
724.15.10-77.20Woda amoniakalna nawozowa
8ex 24.15.30Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem
amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków
azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)
924.15.40Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
10ex 24.15.50Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem
chlorku potasowego
1124.15.60Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej
niesklasyfikowane
1224.15.70-70.20Saletra sodowa nawozowa
13ex 24.15.80Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem
związków azotu oraz nawozów naturalnych
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
Związki fosforowe do mieszanek paszowych
14ex 24.2Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem
wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)
1524.62.10-20.10Albumina techniczna
1624.62.10-30.61Taninian Żelatyny
1724.62.10-30.62Bromotaninian Żelatyny
18bez względu na
symbol PKWiU
Sznurek do maszyn rolniczych
19ex 01.4Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą
zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni
i schronisk dla zwierząt
20ex 02.02.10Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z
wyłączeniem patrolowania lasów
21ex 05.00.50Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem
usług związanych z rybołówstwem morskim
Objaśnienia:
1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Ponadto w załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług nie są wymienione rośliny dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.
(PKWiU ex 01.11.9); wełna i sierść zwierzęca (PKWiU ex 01.22.3), która obecnie objęta jest
stawką 3% na podstawie poz. 8 załącznika nr 6 do ustawy; woski owadzie (PKWiU ex
01.25.25); skóry futerkowe oraz skóry pozostałe, niejadalne (PKWiU ex 01.25.3), które
obecnie objęte są stawką 3% na podstawie poz. 8 załącznika nr 6 do ustawy; gumy naturalne
(PKWiU 02.01.2); korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony (PKWiU 02.01.3); części
roślin, trawa, mchy i porosty do celów dekoracyjnych (PKWiU 02.01.41); materiały roślinne,
gdzie indziej nie sklasyfikowane, uŜywane do wyplatania, wypychania, wyściełania,
wykorzystywane do farbowania lub garbowania; produkty roślinne pozostałe, gdzie indziej
nie wymienione (PKWiU ex 02.01.42) – obecnie objęte stawką 3% na podstawie poz. 10
załącznika nr 6 do ustawy; sadzonki ze szkółek leśnych (PKWiU 02.01.5).
PowyŜsze wyroby nie są wymienione równieŜ w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym będą podlegały opodatkowaniu
według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

fot: geralt / pixabay